+372

+20

สาขาที่โดดเด่น

Top

+50

Art and Design

Top

+200

Civil Engineering

Top

+200

Physics and

Astronomy

Top

+200

Communication & Media Studies

หมายเหตุ: ข้อมูลจาก QS World University Ranking ปี 2021

สาขาที่เปิดสอน

ปรึกษาเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่