ขอแนะนำให้รู้จักน้องๆศิษย์เก่าบางส่วนของเรากันค่ะ

ระดับมหาวิทยาลัย

น้อง Chen

เรียน Doctor of Medicine

ที่ Monash University

น้องนต

เรียน Bachelor of Economics

ที่ University of Melbourne

น้องแชมป์

เรียนที่ RMIT Worldwide

และ Master of Engineering

ที่ RMIT University

น้องปิ่น

เรียนที่ RMIT Worldwide และ Master of Supply Chain and Logistics Management

ที่ RMIT University

น้องนิกกี้

เรียนที่ TAFE Queensland

และ Bachelor of Marketing ที่ Queensland University Technology (QUT)

น้องพลอย

เรียน Master of Event Management

ที่ ICMS – International College Management, Sydney

น้อง Min Soo

เรียนที่ University of Canberra (Double Degree)

ร่วมกับ ม.รังสิต สาขาการตลาด

น้องลียา

เรียนที่ University of Canberra (Double Degree)

ร่วมกับ ม.รังสิต สาขาการตลาด

น้องจ้า

เรียน Bachelor of Sport Exercise Science

ที่ Murdoch University

น้องต้นจั่น

เรียน Bachelor of Marketing

ที่ Murdoch University

น้องมินดี้

เรียน Bachelor of Business / Psychology

ที่ University of Canberra

น้องน้ำ

เรียน Graduate Certificate in Human Movement Science

ที่ University of Canberra

น้องมายด์

เรียน Master of Engineering และ

PhD (Applied Physics) 

ที่ RMIT University

น้องภีม

เรียน Bachelor of Design

ที่ RMIT University

เรียนภาษา | TAFE | High School

น้องแป้ง

เรียนที่ ELSIS

จบจาก ม.ขอนแก่น

สาขารัฐประศาสนศาสตร์

น้องไกด์

เรียนที่ Shafston

จบจาก ม.ธรรมศาสตร์

สาขาวิชาเคมี

น้องแต้ว

เรียนที่ Oxford House (OHC)

จบจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะรัฐศาสตร์

น้องนะ

เรียนที่ ILSC

จบจาก ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

น้องมิ้ง

เรียนที่ ILSC

จบจาก ม.เทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร์

สาขาสถาปัตยกรรม

น้องไผ่

เรียนที่ Shafston

จบจาก ม.ราชภัฎสวนสุนันทา

สาขานิเทศศาสตร์

น้องโบว์

เรียนที่ Kangan Institute

และ Academia International

จบจาก ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด

สาขา MBA

น้องลิษา

เรียนที่ ILSC

จบจาก ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

น้องหยก

เรียนที่ Language Links

จบจาก ม.รังสิต

สาขาดิจิทัลอาร์ต

น้องเอก

เรียนที่ ILSC

จบจาก ม.รังสิต

สาขาดิจิทัลอาร์ต

น้องแป้ง

เรียนที่ ILSC

จบจาก ม.เกษตรศาสตร์

สาขาการบัญชีเพื่อการจัดการ

น้องนุ

เรียนที่ Greenwich

จบจาก ม.กรุงเทพ

สาขาการจัดการด้านโลจิสติกส์

น้องเซิน

เรียนที่ Shafston

จบจาก ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ

สาขานวัตกรรมสื่อสารสังคม

น้องบ่าว

เรียนที่ ILSC

จบจาก สถาบันการบินพลเรือน

สาขาการจัดการท่าอากาศยาน

น้องโอ๊ต

เรียนที่ ELSIS

จบจาก สถาบันเทคโนฯ

พระจอมเกล้า ลาดกระบัง

สาขาเทคโนโลยีการหมัก

น้องเป๊าะแป๊ะ

เรียนที่ ILSC

จบจาก สถาบันเทคโนฯ

พระจอมเกล้า ลาดกระบัง

สาขาวิศวะกรรมอาหาร

น้องฝุ่น

เรียนที่ impact

จบจาก ม.เกษตรศาสตร์

สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมฯ

น้องมายด์

เรียนที่ Kangan

จบจาก ม.รังสิต

สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีกฯ

น้องมี่

เรียนที่ impact

จบจาก ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ

สาขาวัตกรรมการสื่อสารสังคม

น้องสอง

เรียนที่ ih

จบจาก Guangxi University

สาขาภาษาจีนและวรรณกรรม

น้องแนน

เรียนที่ Shafston

จบจาก สถาบันเทคโนฯ

พระจอมเกล้า ลาดกระบัง

สาขาสถิติประยุกต์

น้องน้ำตาล

เรียนที่ ELSIS

จบจาก ม.เชียงใหม่

สาขาเศรษฐศาสตร์

น้องโม

เรียนที่ ILSC

จบจาก ม.ศิลปากร

สาขาเอเชียศึกษา

น้องปลา

เรียนที่ ILSC

จบจาก ม.ศิลปากร

สาขาเอเชียศึกษา